Το εργο

Αντικείμενο / Στόχοι
Το Σχέδιο Δράσης για την περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.

Συγκεκριμένα, οι εξήντα τρεις (63) ωφελούμενοι/-ες του Σχεδίου προβλέπεται είτε να θα απασχοληθούν σε τοπικές επιχειρήσεις της περιοχής είτε και να συστήσουν και να λειτουργήσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) στον κλάδο της Κοινωνικής Οικονομίας με αντικείμενο την παροχή κατ’ οίκον κοινωνικών υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα (λ.χ. φροντίδα ατόμων που χρήζουν βοηθείας) και υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, καθαρισμού και φύλαξης χώρων (χώροι πρασίνου, πάρκα, χώροι άθλησης, παιδικές χαρές κ.α.) και κτιρίων (σχολεία, ΚΑΠΗ, παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κ.α.). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν εμπορική δραστηριότητα ευρύτερα στην αγορά.

Στόχος του έργου είναι η παροχή βοήθειας στους ωφελούμενους προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αυτενέργειας, αυτοβοήθειας, αυτονομίας και της κοινωνικής και επαγγελματικής (επαν)ένταξής τους. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πλαίσιο προσέγγισης που περιλαμβάνει μηχανισμούς δράσης και δραστηριότητες με σκοπό τόσο την ανάπτυξη θετικών ανθρώπινων σχέσεων και την αποκατάσταση του αυτοσεβασμού τους όσο και την ανεύρεση επαγγελματικών ενδιαφερόντων/ τομέων που τους ενδιαφέρουν και τους ταιριάζουν, λαμβάνοντας υπόψη και συνεκτιμώντας παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τις αξίες και τις ικανότητές τους.